Samhandelsbetingelser

Generelle samhandelsbetingelser ved køb af annoncering hos Berlingske Media

Generelt
Disse samhandelsbetingelser gælder for annoncering hos Berlingske Media i både de digitale og trykte medier. Endvidere gælder betingelser i "Aftale om Annonceringsvilkår", indgået mellem Danske Medier og Kreativitet & Kommunikation. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem nærværende samhandelsbetingelser og den aftale, der er indgået mellem Danske Medier og Kreativitet & Kommunikation, er disse generelle samhandelsbetingelser gældende.

Ansvar for annoncens indhold
Det er ordregiveren/annoncørens ansvar at sikre, at der ikke indrykkes annoncer, der er i strid med gældende lovgivning og/eller det internationale kodex for markedsføring (ICC kodex for reklame og markedskommunikation). Ligeledes er det ordregiveren/annoncørens ansvar at have alle de nødvendige rettigheder til kommerciel brug af materiale, der indgår i annoncen.

Endvidere påhviler det  ordregiveren/annoncøren at sikre, at en annonce ikke henviser eller linker til hjemmesider, der ikke lever op til markedsføringsloven, lov om forbud mod tobaksreklame eller andre gældende love.

Annoncer må ikke udformes, så deres budskab eller udseende kan forveksles med redaktionelt indhold. Berlingske Media forbeholder sig retten til uden ophold at stoppe annoncer, der strider mod dette.

Ordregiver/annoncør må ikke videresælge eller videregive købt annonceplads til andre annoncører uden forudgående skriftlig aftale med Berlingske Media.

I forhold til lov nr. 801 af 09/06/2020 også kendt som ”kviklånsloven” L 149,  har Berlingske Media indført følgende retningslinjer:

  • Udlånsvirksomheder kan kun annoncere hos Berlingske, Euroinvestor og Weekendavisen.
  • Spiludbydere/betting kan kun annoncere hos B.T.

Berlingske Media vil aktivt modvirke brug af virksomhedens produkter og tjenester til ulovlige formål, herunder krænkelser af ophavsret og krænkelser af immaterielle rettigheder. Vi er derfor også medunderskrivere af Rettighedsalliancens kodex.

Hvis annoncøren bruger klima- eller miljøudsagn i markedsføringen, skal de kunne dokumenteres.  Dokumentationen skal foreligge på annoncerings-tidspunktet og skal til enhver tid være gyldig og opdateret. Annoncøren forpligter sig til at iagttage Forbrugerombudsmandens retningslinjer vedrørende miljømarkedsføring, herunder ”Kvikguide til virksomheder om miljømarkedsføring" (2021)

Annoncør/ordregiver skal holde Berlingske Media skadesløs for ethvert tab, som følge af annoncering, der ikke lever op til betingelserne nævnt under “Ansvar for annoncens indhold”.

Priser
Alle oplyste annoncepriser er eksklusiv moms, medmindre andet er angivet. Dog vil priser for annoncer, indrykket af privatpersoner (f.eks. dødsannoncer), være angivet som priser inklusiv moms. Alle oplyste priser på avisannoncering er endvidere eksklusiv et miljøtillæg, som pålægges ved faktureringen. Berlingske Media har til enhver tid ret til at ændre sine priser og samhandelsbetingelser.

Godtgørelser
For annoncører, som er tilsluttet samarbejdsaftalen mellem Danske Medier og Kreativitet & Kommunikation, gælder handelsbetingelser i "Aftale om annonceringsvilkår" og "Standarder for annoncering".

Betaling
Betaling skal ske indenfor den på fakturaen angivne betalingsfrist. Sker betaling ikke rettidigt, er Berlingske Media berettiget til at fordre renter af det skyldige beløb med 2 % pr. måned af den til enhver tid værende saldo fra forfaldsdato og til betaling sker.

Berlingske Media opkræver et rykkergebyr på DKK 100,00 for hver udsendt betalingspåmindelse. Manglende betaling vil efter forfaldsdag kunne medføre overgivelse til retslig inkasso uden yderligere varsel, og Berlingske Media vil kunne opkræve inkassoomkostninger.

Annullering efter deadlines 
Ved annulleringer, som sker efter de fastsatte ordredeadlines, er Berlingske Media berettiget til at fakturere ordregiveren/annoncøren  hele den aftalte annoncepris.

Reklamationer og kompensation
Ved fejl i annoncen, som entydigt kan tilskrives fejl begået hos Berlingske Media, kan der aftales kompensation i form af en reduktion i annoncens pris eller ved genindrykning af annoncen. Kompensationen kan aldrig overstige den af ordregiver/annoncør faktisk betalte pris for annoncen.

Reklamationer skal være Berlingske Media i hænde senest 10 hverdage efter at annoncen har været bragt. Berlingske Media forbeholder sig ret til at afvise enhver reklamation, hvis materialet ikke overholder branchestandarden. Se annoncemateriale.dk

Generel ansvarsbegrænsning
Berlingske Medias ansvar over for annoncør/ordregiver kan aldrig overstige den nettopris, annoncøren har betalt for annonceringen. Der kan i intet tilfælde kræves dækning af indirekte tab som følge af fejl i annoncer, manglende indrykning eller pga. forkert benyttet annoncemateriale.

Berlingske Media er ikke forpligtet til at indrykke en annonce eller kampagne, uanset at bestillingen er modtaget og bekræftet. En annonce kan til hver en tid og uden yderligere begrundelse afvises af den på det pågældende medies ansvarshavende chefredaktør, hvis den ikke ønskes optaget.

Dataindsamling
Det er ikke tilladt at placere cookies eller på anden vis indsamle data om brugerne på Berlingske Medias websites uden forudgående aftale med Berlingske Media. Der må aldrig placeres cookies eller anden tracking, uden at der er indhentet et gyldigt samtykke fra brugeren. Uberettiget placering af cookies og/eller indsamling af data kan være ansvarspådragende i henhold til lovgivningen. Se yderligere information omkring GDPR-politik her.

Brug af Berlingske Medias data pålægger samarbejdspartnere et særligt ansvar. Samarbejdspartnere og disses underleverandører forpligter sig til at behandle Berlingske Medias data i henhold til reglerne for behandling af persondata, herunder EU-Databeskyttelsesforordningen 2016/679 af 27. april 2016.

Desuden forpligter samarbejdspartnere og disses underleverandører sig til at indhente samtykke til dataindsamling og databehandling jvf. branchestandarden fra IAB Transparency and Consent Framework, samt derigennem at oplyse samtlige formål med dataindsamlingen og brug af teknologier, som benyttes på Berlingske Medias tjenester.

Det er kun samtykke, som er indsamlet og videresendt fra Berlingske Medias Consent Management Platform, som må benyttes. Samarbejdspartnere og disses underleverandører er derfor forpligtet til at kunne modtage og handle på baggrund af samtykke fra Berlingske Medias brugere sendt gennem IAB Transparency and Consent Framework.

Native annoncering (annoncørbetalt indhold)
Berlingske Media Advertising tilbyder i samarbejde med en annoncør at producere annoncørbetalt indhold, kaldet native annoncering. Native annoncer vil blive tydeligt deklareret som “ANNONCE“ eller “SPONSERET INDHOLD”.

Berlingske Media forbeholder sig retten til at afvise kampagner, som vurderes at skade Berlingske Medias mediers troværdighed og/eller integritet.

Det er ikke muligt at købe native annoncering, der berører religiøse eller politiske emner. Berlingske Media forbeholder sig retten til at afvise native annoncering for produkter, som bliver solgt med et løfte om en helbredsfremmende eller helende virkning.

Særligt i forbindelse med folketingsvalg
Berlingske Media forbeholder sig retten til at kunne omrykke/flytte tildelte annonceplaceringer og/eller ændre indrykningsdatoen på bookede annoncer i forbindelse med udskrivelse af et Folketingsvalg i Danmark. Så snart valgdagen kendes, foretages disse rettelser og annoncøren informeres hurtigst muligt. Der kompenseres ikke for disse ændringer.

Force majeure
Berlingske Media er ikke ansvarlig overfor kunden når omstændigheder indtræffer, som Berlingske Media ikke er direkte herre over, såsom naturkatastrofer, strejker, forsinkelser fra underleverandører o.lign. I disse tilfælde er Berlingske Media berettiget til at udskyde levering, indtil opfyldelseshindringen er ophørt eller alternativt erstatningsfrit annullere aftalen helt eller delvist.

Lovvalg og tvister
Enhver tvist mellem annoncører og Berlingske Media er underlagt dansk ret og skal således afgøres ved de danske domstole.

Fortrolighed
Der påhviler parterne pligt til at hemmeligholde oplysninger, der er modtaget som led i et annoncesamarbejde, og som har karakter af at være fortrolige oplysninger. Sådanne oplysninger må alene anvendes som led i opfyldelse af samarbejdet.

Generelle samhandelsbetingelser ved køb af annoncering hos Berlingske Media

Please click here to access the English version

Generelt
Disse samhandelsbetingelser gælder for annoncering hos Berlingske Media i både de digitale og trykte medier. Endvidere gælder betingelser i "Aftale om Annonceringsvilkår", indgået mellem Danske Medier og Kreativitet & Kommunikation. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem nærværende samhandelsbetingelser og den aftale, der er indgået mellem Danske Medier og Kreativitet & Kommunikation, er disse generelle samhandelsbetingelser gældende.

Ansvar for annoncens indhold
Det er ordregiveren/annoncørens ansvar at sikre, at der ikke indrykkes annoncer, der er i strid med gældende lovgivning og/eller det internationale kodex for markedsføring (ICC kodex for reklame og markedskommunikation). Ligeledes er det ordregiveren/annoncørens ansvar at have alle de nødvendige rettigheder til kommerciel brug af materiale, der indgår i annoncen.

Endvidere påhviler det  ordregiveren/annoncøren at sikre, at en annonce ikke henviser eller linker til hjemmesider, der ikke lever op til markedsføringsloven, lov om forbud mod tobaksreklame eller andre gældende love.

Annoncer må ikke udformes, så deres budskab eller udseende kan forveksles med redaktionelt indhold. Berlingske Media forbeholder sig retten til uden ophold at stoppe annoncer, der strider mod dette.

Ordregiver/annoncør må ikke videresælge eller videregive købt annonceplads til andre annoncører uden forudgående skriftlig aftale med Berlingske Media.

I forhold til lov nr. 801 af 09/06/2020 også kendt som ”kviklånsloven” L 149,  har Berlingske Media indført følgende retningslinjer:

  • Udlånsvirksomheder kan kun annoncere hos Berlingske, Euroinvestor og Weekendavisen.
  • Spiludbydere/betting kan kun annoncere hos B.T.

Berlingske Media vil aktivt modvirke brug af virksomhedens produkter og tjenester til ulovlige formål, herunder krænkelser af ophavsret og krænkelser af immaterielle rettigheder. Vi er derfor også medunderskrivere af Rettighedsalliancens kodex.

Hvis annoncøren bruger klima- eller miljøudsagn i markedsføringen, skal de kunne dokumenteres.  Dokumentationen skal foreligge på annoncerings-tidspunktet og skal til enhver tid være gyldig og opdateret. Annoncøren forpligter sig til at iagttage Forbrugerombudsmandens retningslinjer vedrørende miljømarkedsføring, herunder ”Kvikguide til virksomheder om miljømarkedsføring" (2021)

Annoncør/ordregiver skal holde Berlingske Media skadesløs for ethvert tab, som følge af annoncering, der ikke lever op til betingelserne nævnt under “Ansvar for annoncens indhold”.

Priser
Alle oplyste annoncepriser er eksklusiv moms, medmindre andet er angivet. Dog vil priser for annoncer, indrykket af privatpersoner (f.eks. dødsannoncer), være angivet som priser inklusiv moms. Alle oplyste priser på avisannoncering er endvidere eksklusiv et miljøtillæg, som pålægges ved faktureringen. Berlingske Media har til enhver tid ret til at ændre sine priser og samhandelsbetingelser.

Godtgørelser
For annoncører, som er tilsluttet samarbejdsaftalen mellem Danske Medier og Kreativitet & Kommunikation, gælder handelsbetingelser i "Aftale om annonceringsvilkår" og "Standarder for annoncering".

Betaling
Betaling skal ske indenfor den på fakturaen angivne betalingsfrist. Sker betaling ikke rettidigt, er Berlingske Media berettiget til at fordre renter af det skyldige beløb med 2 % pr. måned af den til enhver tid værende saldo fra forfaldsdato og til betaling sker.

Berlingske Media opkræver et rykkergebyr på DKK 100,00 for hver udsendt betalingspåmindelse. Manglende betaling vil efter forfaldsdag kunne medføre overgivelse til retslig inkasso uden yderligere varsel, og Berlingske Media vil kunne opkræve inkassoomkostninger.

Annullering efter deadlines 
Ved annulleringer, som sker efter de fastsatte ordredeadlines, er Berlingske Media berettiget til at fakturere ordregiveren/annoncøren  hele den aftalte annoncepris.

Reklamationer og kompensation
Ved fejl i annoncen, som entydigt kan tilskrives fejl begået hos Berlingske Media, kan der aftales kompensation i form af en reduktion i annoncens pris eller ved genindrykning af annoncen. Kompensationen kan aldrig overstige den af ordregiver/annoncør faktisk betalte pris for annoncen.

Reklamationer skal være Berlingske Media i hænde senest 10 hverdage efter at annoncen har været bragt. Berlingske Media forbeholder sig ret til at afvise enhver reklamation, hvis materialet ikke overholder branchestandarden. Se annoncemateriale.dk

Generel ansvarsbegrænsning
Berlingske Medias ansvar over for annoncør/ordregiver kan aldrig overstige den nettopris, annoncøren har betalt for annonceringen. Der kan i intet tilfælde kræves dækning af indirekte tab som følge af fejl i annoncer, manglende indrykning eller pga. forkert benyttet annoncemateriale.

Berlingske Media er ikke forpligtet til at indrykke en annonce eller kampagne, uanset at bestillingen er modtaget og bekræftet. En annonce kan til hver en tid og uden yderligere begrundelse afvises af den på det pågældende medies ansvarshavende chefredaktør, hvis den ikke ønskes optaget.

Dataindsamling
Det er ikke tilladt at placere cookies eller på anden vis indsamle data om brugerne på Berlingske Medias websites uden forudgående aftale med Berlingske Media. Der må aldrig placeres cookies eller anden tracking, uden at der er indhentet et gyldigt samtykke fra brugeren. Uberettiget placering af cookies og/eller indsamling af data kan være ansvarspådragende i henhold til lovgivningen. Se yderligere information omkring GDPR-politik her.

Brug af Berlingske Medias data pålægger samarbejdspartnere et særligt ansvar. Samarbejdspartnere og disses underleverandører forpligter sig til at behandle Berlingske Medias data i henhold til reglerne for behandling af persondata, herunder EU-Databeskyttelsesforordningen 2016/679 af 27. april 2016.

Desuden forpligter samarbejdspartnere og disses underleverandører sig til at indhente samtykke til dataindsamling og databehandling jvf. branchestandarden fra IAB Transparency and Consent Framework, samt derigennem at oplyse samtlige formål med dataindsamlingen og brug af teknologier, som benyttes på Berlingske Medias tjenester.

Det er kun samtykke, som er indsamlet og videresendt fra Berlingske Medias Consent Management Platform, som må benyttes. Samarbejdspartnere og disses underleverandører er derfor forpligtet til at kunne modtage og handle på baggrund af samtykke fra Berlingske Medias brugere sendt gennem IAB Transparency and Consent Framework.

Native annoncering (annoncørbetalt indhold)
Berlingske Media Advertising tilbyder i samarbejde med en annoncør at producere annoncørbetalt indhold, kaldet native annoncering. Native annoncer vil blive tydeligt deklareret som “ANNONCE“ eller “SPONSERET INDHOLD”.

Berlingske Media forbeholder sig retten til at afvise kampagner, som vurderes at skade Berlingske Medias mediers troværdighed og/eller integritet.

Det er ikke muligt at købe native annoncering, der berører religiøse eller politiske emner. Berlingske Media forbeholder sig retten til at afvise native annoncering for produkter, som bliver solgt med et løfte om en helbredsfremmende eller helende virkning.

Særligt i forbindelse med folketingsvalg
Berlingske Media forbeholder sig retten til at kunne omrykke/flytte tildelte annonceplaceringer og/eller ændre indrykningsdatoen på bookede annoncer i forbindelse med udskrivelse af et Folketingsvalg i Danmark. Så snart valgdagen kendes, foretages disse rettelser og annoncøren informeres hurtigst muligt. Der kompenseres ikke for disse ændringer.

Force majeure
Berlingske Media er ikke ansvarlig overfor kunden når omstændigheder indtræffer, som Berlingske Media ikke er direkte herre over, såsom naturkatastrofer, strejker, forsinkelser fra underleverandører o.lign. I disse tilfælde er Berlingske Media berettiget til at udskyde levering, indtil opfyldelseshindringen er ophørt eller alternativt erstatningsfrit annullere aftalen helt eller delvist.

Lovvalg og tvister
Enhver tvist mellem annoncører og Berlingske Media er underlagt dansk ret og skal således afgøres ved de danske domstole.

Fortrolighed
Der påhviler parterne pligt til at hemmeligholde oplysninger, der er modtaget som led i et annoncesamarbejde, og som har karakter af at være fortrolige oplysninger. Sådanne oplysninger må alene anvendes som led i opfyldelse af samarbejdet.